Regulamin

 1. Warunkiem zawarcia umowy między Pasażerem a firmą BYTNER Transport jest nabycie ważnego biletu.
 2. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.
 3. Zakaz palenia tytoniu w autobusie
 4. Zakaz picia alkoholu w autobusie oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 5. Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.
 6. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
 7. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy skradzione bądź zagubione w autobusie.
 8. Jeżeli zamawiający odwoła rezerwacje do 24h przed godziną odjazdową, to nadal jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zarezerwowane miejsce.

Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli:

 • zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć, ani zapobiec  ich skutkom,
 • jeżeli klient nie zastosował się do przepisów przewozowych,
 • wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu,
 • klient nie zastosował się do przepisów przewozowych,
 • wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne
 • zamkniecie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu,
 • inne okoliczności niezależne od przewoźnika.

Firma Bytner Transport jest linią okazjonalną (nieregularną). Godziny podane w rozkładzie jazdy są godzinami przykładowymi

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa